LäS-utbildningen 2022/2023

LäS-utbildningen är en treårig blockutbildning i Läkepedagogik och socialterapi, som har tagit fasta på växelverkan mellan arbete och studier. Undervisningen varieras med grupparbete och samtal och utvärderas kontinuerligt. Utbildningen vilar på antroposofisk grund och omfattar 16 utbildningsveckor fördelade på tre år.

MÅLGRUPP
LäS-Utbildningen är en treårig läkepedagogisk och socialterapeutisk utbildning i vård och omsorg, som vänder sig främst till medarbetare inom barn-, ungdoms- och vuxenverksamheter med inriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar (LSS, SOL). Den lämpar sig för de medarbetare som saknar tillräckliga baskunskaper, men kan också användas i fortbildningssyfte för de medarbetare som önskar förnyelsekraft och glädje genom nya kunskaper.

METODIK OCH KURSTEMAN
Undervisningen använder den triala metoden, där praktisk yrkeserfarenhet och teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande. Den studerande utvecklar därigenom nyckelkompetenser i sitt arbete: Inlevelseförmåga och flexibilitet, självreflektion och ansvarstagande. Grupparbete, samtal och utvärdering ingår. Utbildningen vilar på antroposofisk grund och målet är att ge den studerande omfattande kunskaper i antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, övergripande mål och lagstiftning, förhållningssätt, funktionsnedsättning, psykiatri, kompletterande kommunikation mm. Den studerande ska också ha utvecklat synen på sin egen professionalitet och sin roll i arbetsgruppen och verksamheten.

FORMEN
Utbildningen sker i veckoblock och omfattar totalt 16 blockveckor under tre år (6 veckor år 1, 5 veckor år 2 och 3).

DET PRAKTISKA
Utbildningen är förlagd till Saltå By i Järna. Vissa av onsdagarnas föreläsningar äger rum på Kulturhuset i Järna. Utbildningen är certifierad och motsvarar både Socialstyrelsens krav enligt SOSFS 2014:2 samt kraven från den internationella utbildningskretsen för läkepedagogik och socialterapi.

All info hittar du i vår broschyr.